Svana ditt liv

Med ordet svana vill vi inspirera till, och göra det enklare, att både prata om och leva ett mer hållbart liv. Att svana är alla hållbara handlingar som till exempel att återvinna, källsortera, kollektivresa och att inte slösa eller överkonsumera. Men när du verkligen behöver något, välj gärna Svanenmärkta varor och tjänster som klarat våra hårda miljökrav – då väljer du att leva mer hållbart; att svana ditt liv. Kolla in våra partners och deras svanade varor och tjänster här nere.

Att svana gör skillnad. Säg det, skriv det, gör det. Svana!

Miljömärkning Sverige

När det gäller papper (och allt annat vi säljer) strävar vi efter att erbjuda så miljövänliga produkter som möjligt, att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt. Vi har liksom bara ett klot och det finns ingen plan(et) B att ta till.

Därför har vi valt att ta steget fullt ut och låta Svanencertifiera oss – då kan du vara säker på att vi tar vår del av ansvaret att skapa en bättre framtid, och hjälper dig att bidra också!

Graf & Bild – svenenmärkta trycksakerNedan beskriver vi några begrepp som ofta förekommer i diskussioner om papper och miljö.

Vad är Svanen?
Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Miljömärket Svanens vision är ett hållbart
samhälle med en hållbar konsumtion. Svanen granskar varors och tjänsters miljöpåverkan
under hela livscykeln. En Svanen-märkt vara är godkänd enligt organisationens miljö-och
kvalitetskriterier, som successivt skärps. Läs mer på Svanens hemsida.

Graf & Bilds Svanenlicens >

Andra miljömärkningar av papper & processer

EU Ecolabel (EU-blomman)
EU Ecolabel är EU:s gemensamma miljömärkning och ser till varans miljöpåverkan,
både på luft och vatten. Precis som Svanen ser man produktens hela livscykel.

Blå ängeln
Tyska miljömärket ”Der blaue Engel” är den äldsta av de europiska märkningarna och
kan närmast jämföras med Svanen. Symbolen tilldelas produkter och tjänster som
utmärker sig med tydliga miljömässiga fördelar gentemot andra produkter eller tjänster
inom samma område.

Paper Profile
Paper Profile är en miljödeklarationsstandard, framtagen av ledande massa- och pappers-
tillverkare. Deklarationen innehåller fakta runt produktens sammansättning, utsläpp under
produktionen, energiförbrukning och tillverkarens miljöledning.

Blekning av papper:

TCF (Totally Chlorine Free) innebär att pappersmassan blekt helt utan klorhaltiga kemikalier,
utan t ex med hjälp av syrgas, ozon eller väteperoxid.
ECF (Elemental Chlorine Free) betyder att pappersmassan blekts utan klorgas, men att
klordioxid har använts i kombination med t ex syrgas och natriumhydroxid.
(TCF och ECF betraktas som likvärdiga ur miljösynpunkt.)

Skogscertifiering och spårbarhet:

FSC® (Forest Stewardship Council) är en internationell organisation för certifiering av
skogsbruk och främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt
livskraftigt bruk av världens skogar. För att ett papper ska kunna FSC-certifieras krävs
att det, helt eller delvis, tillverkas av massa från FSC-certifierad skog. Det krävs också
att tillverkaren av papperet har FSC CoC-certifikat.

PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification) är en annan certifiering av
skogsbruk som styrs enbart av skogsföretagen. Man verkar för ett uthålligt skogsbruk
med god naturanpassning och stödjer användning av trä – ett förnyelsebart och
miljövänligt material – för olika typer av produkter. För att ett papper ska kunna
PEFC-certifieras krävs att det tillverkas av massa från PEFC-certifierad skog.
Det krävs också att tillverkaren av papperet har PEFC CoC-certifikat.

CoC är en förkortning av Chain of Custody. För att få sälja FSC- och PEFC-certifierade
produkter måste man som tillverkande företag ha CoC-certifikat (spårbarhetscertifikat).
Spårbarhetscertifieringen garanterar att det går att spåra en FSC- eller PECF-certifierad
produkt genom hela distributions- och produktionskedjan, bakåt, ända till den skog som
är ursprunget för den certifierade varan.

Läs mer om FSC och PEFC.

Certifiering av pappersproducenter:

ISO 14001 är en internationell miljöstyrningsstandard. Företag med denna certifiering
arbetar aktivt och systematiskt med miljöanpassning av verksamheten. Ett externt
certifieringsföretag certifierar och reviderar företag för ISO:s räkning.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme). För att bli EMAS-registrerat måste ett
företag ha ett miljöledningsssystem, d v s en fastställd miljöpolicy som beskriver vad
företaget vill uppnå i sitt miljöarbete, ex.vis ISO 14001. Företaget ska också publicera
en granskad och godkänd miljöredovisning.

Nämen hej 👋
Trevligt att träffas.

Registrera dig för att få nyheter och erbjudanden i inkorgen, endast en gång/månad.

Graf & Bild

Vi spammar inte!
Läs vår integritetspolicy för mer info.